پیر شدنت را زمانی حس می کنی که قیمت شمع ها از قیمت کیک بیشتر بشود. 

You know you’re getting old when the candles cost more than the cake.” – Bob Hope