اگر می خواهی حقیقت را به مردم بگویی، شوخ طبع باش، و گرنه کلکت را می کنند.

If you’re going to tell people the truth, be funny or they’ll kill you.” – Billy Wilder