شاعر چیزی را ابداع نمی کند، بلکه تنها گوش می دهد.

The poet doesn't invent. He listens. - Jean Cocteau