شاعران سربازانی هستند که کلمات را از حصار محکم مالکیت تعاریف رهایی می بخشند. 

Poets are soldiers that liberate words from the steadfasr possession of definition. - Eli Khamarov