"خود زندگی نوشت" شاعر شعر اوست. مابقی چیزی بیش از پاورقی نیست.

A poet's autobiography is his poetry. Anything else is just a footnote. - Yevgeny Yevtushenko