شعر آن چیزی است که در ترجمه از دست می رود.

Poetry is what gets lost in translation. - Robert Frost