اگر زندگی را در نمای بسته نگاه کنیم، تراژدی است اما اگر آن را در نمای باز ببینیم، کمدی.

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot. - Charlie Chaplin