اگر می خواهید دنیا را تغییر بدهید، کار از خودتان شروع کنید. 

If you want to change the world, start with yourself.