"حوصله ام سر رفته است"‌ معمولاَ یعنی "من ملالت بار هستم".

"I am bored" generally means "I am boring".