عشق همواره با خود دشواری می آورد، این صحیح است، اما نکته مثبتش این است که به انسان نیرو می بخشد.

Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy. - Vincent Van Gogh