تنها رنج بردن به حد غایت است که ما را از رنج رهایی می بخشد.

We are healed from suffering only by experiencing it to the full. - Marcel Proust