لذت بزرگی است که آدمی گلی که به خیال خود شناخته را بیابد و نگاهی تازه به آن بیافکند.  

There is great joy in finding a flower you think you know and taking a fresh look. - Unknown