زندگی ژرف تر از آن است که در واژه ها بگنجد. بنابراین در صدد توصیف کردن آن نباش. فقط زندگی کن. 

Life is too deep for words. so don’t try to describe it - just live it. - Unknown