آنجا که سادگی، خوبی و حقیقت نباشد، عظمتی هم در کار نیست.

There is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth. – Leo Tolstoy