در زندگی‌ام بارها و بارها و بارها شکست خورده‌ام و دلیل موفقیتم همین است.

I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – Michael Jordan