همه مجنونند اما در این میان، کسی را که قادر به تحلیل و تجزیه توهم خود باشد فیلسوف می خوانند. 

All are lunatics, but he who can analyze his delusion is called a philosopher. - Ambrose Bierce